Statut

Załącznik do zarządzenia nr 1/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. 

osoby prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Nasze Szkraby II”

 w sprawie nadania statutu

STATUT

 NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „NASZE SZKRABY II”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

 • 1. 1. Przedszkole Niepubliczne „Nasze Szkraby II” w Białymstoku, zwane dalej „Przedszkolem” jest niepubliczną placówką oświatową mającą swoją siedzibę w Białymstoku przy ul. Błękitnej 1.
 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna, zwana dalej „osobą prowadzącą”.

3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

4.Przedszkole używa pieczęci: Przedszkole Niepubliczne „Nasze Szkraby II” Białystok.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1800.
 • 2. Ilekroć w statucie używa się określenia „rodzice” należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego.
 • 3. 1. Osoba prowadząca odpowiada za jego działalność oraz zapewnienie warunków funkcjonowania Przedszkola, w tym przestrzegania  bezpiecznych i higienicznych zasad opieki, wychowania,  nauki i nauczania.
 1. Do kompetencji osoby prowadzącej należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Przedszkola w zakresie spraw  administracyjnych i finansowych;

2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków;

3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Przedszkola.

4) decydowanie o podstawowych rozwiązaniach programowych, metodycznych 
i  organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację  statutowych zadań Przedszkola;

5) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Przedszkola;

6) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Przedszkola;

7) decydowanie o wysokości odpłatności za Przedszkole;

8) zawieranie umów z rodzicami  za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora Przedszkola  w sprawach dzieci oraz w sprawach pracowniczych;

10) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej lub innych organów  Przedszkola  oraz uroczystościach organizowanych  w Przedszkolu;

11) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.

 1. W przypadkach określonych przepisami prawa lub w celu określenia kierunków pracy Przedszkola oraz zapewnienia wykonywania zadań osoba prowadząca może wydawać zarządzenia, regulaminy, instrukcji i decyzje.

 

 Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

 

 • 4. 1. Celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego, w tym umożliwienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 5. 1. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:
 • organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola w oparciu
  o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka;
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w ramowym planie pracy Przedszkola na dany rok szkolny.
 • 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy
  o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji
  o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z dziećmi, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i form pracy z dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 • 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu  w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;

2) zapewnienie dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;

3) stosowanie w swoich działaniach obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p. pożarowych i innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci;

4) współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w celu konsultacji
i udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych dzieci.

 

Rozdział 3
Organy Przedszkola i zakres ich zadań

 

 • 8. 1. Organami Przedszkola są:
 • dyrektor Przedszkola;
 • zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych;
 • rada pedagogiczna.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powołania kierownika oddziału, którego kompetencje określa się w  zakresie obowiązków.

 • 9.1. Do zadań dyrektora Przedszkola należy w szczególności:
 • zarządzanie Przedszkolem i reprezentowania go na zewnątrz;
 • prowadzenie spraw finansowych i kadrowych Przedszkola;
 • organizowanie procesu opieki, wychowania, nauki i nauczania, w tym wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki dydaktyczne;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w Przedszkolu;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Przedszkola;
 • opiniowanie zmian w statucie Przedszkola;
 • uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej;
 • inne zadania związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

3.Dyrektor Przedszkola współdziała z wicedyrektorem ds. pedagogicznych w zakresie organizowania procesu opieki, wychowania, nauki i nauczania.

 • 10. 1. Do zadań wicedyrektora ds. pedagogicznych należy organizacja procesu opieki, wychowania, nauki i nauczania w Przedszkolu, a w szczególności:
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej Przedszkola;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
 • dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • akceptacja różnorodnych przedsięwzięć/projektów edukacyjnych realizowanych w Przedszkolu;
 • w uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola oraz radą pedagogiczną opracowanie i kontrola realizacji ramowego planu pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 • współpraca z instytucjami oświatowymi w zakresie wspomagania rozwoju dziecka;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny;
 • organizowanie i nadzorowania współpracy z rodzicami, w tym zebrań oraz innych formach wymiany informacji z zgodnie z zasadami obowiązującymi w Przedszkolu;
 • wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie Przedszkola lub innych dokumentach dotyczących opieki, wychowania, nauki i nauczania;
 • w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola pełnienie jego obowiązków na podstawie pisemnego upoważnienia.
 1. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora ds. pedagogicznych określa dyrektor Przedszkola w zakresie obowiązków.
 • 11. 1.W Przedszkolu funkcjonuje rada pedagogiczna jako kolegialny organ Przedszkola.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie rocznego planu pracy Przedszkola.
 2. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy opiniowanie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 • 12. 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 1. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań Przedszkola.
 2. Koordynatorem współdziałania organów Przedszkola jest dyrektor Przedszkola.
 3. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala dyrektor Przedszkola.
 4. Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor.

 

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

 • 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 1. Liczbę oddziałów na dany rok szkolny ustala osoba prowadząca.
 2. Za realizacje procesu opieki, wychowania, nauczania- uczenia się odpowiada jeden nauczyciel.
 3. W Przedszkolu może być zorganizowany oddział żłobkowy, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku do 2,5 lat. Liczba dzieci w oddziale żłobkowym nie może przekroczyć 12.
 • 14 1. Organizacja procesu opieki, wychowania, nauczania- uczenia się w Przedszkolu odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program nauczania zatwierdzony do realizacji w Przedszkolu.
 • 15. W zależności od grupy wiekowej czas realizacji zajęć wynosi:
 1. a) z dziećmi w wieku 3- 4 lata- około 15 minut;
 2. b) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- dwa razy po 30 minut.

 

 • 16. 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 1. Przedszkole może prowadzić inne dzienniki zajęć uzasadniające konieczność dokumentowania przebiegu zajęć wspierających rozwój dziecka.
 • 17. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez zastępcę dyrektora d.s. pedagogicznych w porozumieniu z rada pedagogiczną i dyrektorem Przedszkola.

 

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola

 

 • 18. 1. Pracownikami Przedszkola są:
 • nauczyciele;
 • pracownicy administracji.

2.Liczbę pracowników Przedszkola na dany rok szkolny ustala osoba prowadząca .

 1. Zasady zatrudniania, zwalniania, czas pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Przedszkola określają przepisy Kodeksu Pracy.
 2. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 3. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli Przedszkola odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. ustawą Karta Nauczyciela i rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli.
 • 19. 1. Do obowiązków wszystkich pracowników Przedszkola należy w szczególności:
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy obowiązujących w Przedszkolu;
 • uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy;
 • poddawanie się okresowym,  obowiązkowym badaniom lekarskim.
 1. Pracownicy Przedszkola ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 2. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności Przedszkola.
 • 20. 1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego w celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogiczną oddziału zgodnie z przepisami obowiązującymi przedszkole publiczne;
 • prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie
  I szkoły podstawowej i sporządzenie informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz w czasie wyjść, spacerów, wycieczek;
 • wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej;
 • przekazywania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • traktowania wszystkich dzieci z szacunkiem i życzliwością;
 • realizacja innych zadań wynikająca z ramowego planu pracy Przedszkola oraz zakresu obowiązków.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola mają prawo do:
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jaki dzieci;
 • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • przestrzegania przepisów prawa pracy.

3.Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków nauczyciela  określa  dyrektor Przedszkola
w zakresie obowiązków.

 

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

 • 21. 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu;
 • rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
 • wyboru zadań i sposobów ich wykonania;
 • zabawy i wypoczynku;
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź;
 • znajomości swoich praw.
 • 22. 1. Do obowiązków dziecka należy w szczególności:
 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 • 23. Za pobyt dzieci w Przedszkolu rodzice wnoszą opłaty, których wysokość oraz termin płatności ustala osoba prowadząca Przedszkole w drodze zarządzenia.
 • 24. 1. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków w następujących przypadkach:
 • niedostosowania dziecka do grupy np. silna agresja zagrażającego zdrowiu
  i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału
  w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy rodziców  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych;
 • nie wywiązywaniu się rodziców z zobowiązań finansowych wobec Przedszkola.
 1. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat przekraczające 7 dni Dyrektor Przedszkola, , skreśla dziecko z listy wychowanków Przedszkola.
 • 25. 1. Pismo zawierające decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom do rąk własnych lub przesyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 1. Od decyzji, o której mowa w ust.1, rodzicom, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W przypadku skreślenia z listy wychowanków dziecka, które podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor Przedszkola przekazuje pisemną decyzje rodzicom oraz zawiadamia na piśmie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko.
 3. Podstawę do skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;
 • zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
 • zakwalifikowanie dziecka do korzystania z wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu.
 • 26. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:
 • zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego;
 • uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o swoim dziecku;
 • uczestniczenie w bieżącym funkcjonowaniu Przedszkola;
 • zgłaszanie wniosków i rozwiązań dotyczących funkcjonowania Przedszkola;
 • innych działań wynikających z inicjatywy rodziców.
 • 27. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie postanowień statutu Przedszkola;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci w czasie ustalonym przez Przedszkole;
 • przestrzegania zasady przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście lub osobę upoważnioną na piśmie.
 • terminowe uiszczanie opłaty za korzystanie z usług Przedszkola;
 • współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, a w szczególności w zakresie zdrowia i higieny dzieci.
 • uczestniczenie w życiu Przedszkola poprzez udział w zebraniach, badaniach ankietowych lub innych formach wymiany informacji z zgodnie  z zasadami obowiązującymi w Przedszkolu;

 

 

Rozdział 7
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola


 • 28.
  1. Działalność Przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
 • dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego;
 • środków finansowych osoby prowadzącej;
 • wpłat rodziców dzieci za pobyt w Przedszkolu;
 • dotacji celowych, darowizn przekazywanych Przedszkolu przez osoby prawne lub fizyczne oraz  organizacje i instytucje;
 • jednorazowej opłaty rezerwacyjnej.
 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu określona jest na dany rok szkolny. Wpłaty dokonuje się do 5 dnia każdego miesiąca.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, osoba prowadząca może podjąć decyzję o obniżaniu lub zwolnieniu z opłaty, o których mowa w ust. 2
 3. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 8
Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola

 

 • 29.1. Przedszkole przyjmuje się każde dziecko w wieku 3 lat, którego rodzice akceptują zasady funkcjonowania Przedszkola i postanowienia niniejszego Statutu.

2.W szczególnie uzasadnionych  przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

3.Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola  podejmuje dyrektor Przedszkola uwzględniając kolejność zgłoszeń.

 • 30. Dziecko przyjęte do Przedszkola staje się jego wychowankiem i zostaje wpisane na listę wychowanków z dniem wskazanym przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka.

 

 

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

 

 • 31. 1. Nadawanie nowego statutu Przedszkola lub dokonywanie jego zmiany jest uprawnieniem osoby prowadzącej.
 1. Po dokonaniu zmiany statutu Przedszkola, dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu i zapoznaje ze zmianami pracowników Przedszkola.
 • 32. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

[Data oraz podpis i pieczęć osoby prowadzącej Przedszkole]