Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym.

POMOC PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Zatrudniamy specjalistów – psycholog, logopeda, pedagog specjalny
  • Prowadzimy zajęcia TUS
  • Zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym bądź WWR

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom dzieci i nauczycielom. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

TOP